Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Spužvica Tisno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno na svojoj 13. sjednici održanoj 21.03.2023. godine, donosi

O D L U K U

o objavljivanju oglasa za upis djece
za 2023./2024. pedagošku godinu

Prijave za UPIS djece u Dječji vrtić Spužvica za pedagošku 2023./2024. g. provode se:
od 03. travnja do 17. travnja 2023. godine.

1. VRSTE PROGRAMA

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

I. Redoviti cjelodnevni 9,5 satni program u jasličkoj odgojnoj skupini (za djecu od navršene 1. godine života do 3. godine života) na području Općine Tisno i na području Općine Murter
II. Redoviti cjelodnevni 10 satni program u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u školu) na području Općine Tisno
III. Redoviti poludnevni 5,5 satni program (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u školu.) na području Općine Murter

2. UVJETI UPISA

Dokumentacija za upis:

1. Popunjenu i potpisanu prijavu – upitnik za upis na web stranici vrtića
2. Rodni list djeteta (preslika) i OIB djeteta , 3. Uvjerenja MUP-a o prebivalištu djeteta,
4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (izdaje pedijatar ili liječnik obiteljske medicine),
5. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu,
6. Za dijete oba zaposlena roditelja – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice),

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

1. Za dijete invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
2. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice) , dokaz o skrbništvu (presuda)
3. Za dijete koje živi samo s jednim, samohranim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice), dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju roditelja
4. Za dijete iz obitelji s dvoje i više malodobne djece – rodni list za svako dijete,
5. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i status djeteta,
6. Za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju,
7. Za djecu u udomiteljskim obiteljima – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta.

3. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Temeljem Pravilnika i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Spužvica“, koju je donijelo Upravno vijeće na sjedini održanoj 31.ožujka 2022.. godine.

Prednost pri upisu u slučaju da sva djeca ne mogu biti upisana ostvaruju djeca prema sljedećem redu prvenstva:

 1. Djeca u 4. godini
 2. Djeca s teškoćama u razvoju ( uz predočenje nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb. )
 3. Djeca bez oba roditelja
 4. Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata.
 5. Djeca čija su oba roditelja zaposlena ili samohranog zaposlenog roditelja
 6. Djeca u udomiteljskim obiteljima
 7. Djeca čija su oba roditelja na redovnom školovanju
 8. Djeca iz obitelji u kojoj postoje teži oblici socijalne patologije
 9. Teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja djeteta
 10. Dijete čiji je jedan roditelj redovni student ili učenik, drugi je zaposlen
 11. Djeca iz obitelji koji žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima
 12. Djeca iz obitelji sa troje ili više djece
 13. Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen
 14. Djeca iz dvojezičnih obitelji
 15. Djeca samohranih roditelja ( nezaposlenih )
 16. Djeca korisnika pomoći za uzdržavanje
 17. Dijete čiji je brat sestra već upisan u traženu ustanovu.

4. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Prijave za upis djece provode se u Područnom objektu Ribica Jezera , Dona Antuna Božića 2b, 22242 Jezera

Prijava se predaje isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić Spužvica, Put luke 2b, 22240 Tisno ili e – mailom na adresu: ravnateljica@djecjivrticspuzvica-tisno.hr ili pedagog@djecjivrticspuzvica-tisno.hr.

Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine.

Povjerenstvo za upis djece je obvezno u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis vrtića objaviti odluku o rezultatima upisa.
S rezultatima upisa Povjerenstvo će upoznati Upravno vijeće i osnivača vrtića.
Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji/ce zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči centralnog vrtića. Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.
Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.
Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.
Na temelju konačne liste djeca se primaju u vrtić.

Dijete ne može početi pohađati vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga vrtića.

Povjerenstvo za upis djece konačnu listu djece dostavlja Upravnom vijeću Ustanove.
Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće.
REZULTATI UPISA djece objavljuju se na oglasnoj ploči centralnog vrtića i područnih objekata.

—–


Dokumentacija: