Na temelju članka 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 43 Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica na svojoj 14. sjednici održanoj 08.05.2019. raspisuje:

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova radnog mjesta

SERVIR/KA – SPREMAČ/ICA – na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su prema članku 8.stavak 1. točka 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) – OSNOVNA ŠKOLA i  jedna  godina radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  2. presliku domovnice
  3. životopis
  4. potvrdu o nekažnjavanju
  5. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić  Spužvica, Put Luke 2B, 22240 Tisno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Predsjednik Upravnog vijeća

Karlo Klarin, prof.