Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica na sjednici održanoj dana 20.03.2019. godine raspisuje natječaj:

za obavljane poslova radnog mjesta

RAVNATELJ – na pola radnog vremena – mandat u trajanju od 4 godine

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja su: članak 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

  • Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka i / ili kaznenog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
  4. presliku domovnice
  5. radni životopis
  6. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić  Spužvica, Put Luke 2B, 22240 Tisno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.  Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

 

Predsjednik upravnog vijeća:
Karlo Klarin