Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 43 Statuta Dječjeg vrtić Spužvica,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica na svojoj sjednici održanoj dana 10.10.2018. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova radnog mjesta

SERVIR/KA – SPREMAČ/ICA – na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na godinu dana

– 3 izvršitelj/ice

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su prema članku 8.stavak 1. točka 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) – OSNOVNA ŠKOLA i jedna godina radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  2. presliku domovnice
  3. životopis
  4. potvrdu o nekažnjavanju
  5. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

za obavljane poslova radnog mjesta

KUHAR/ICA – na određeno puno radno vrijeme, na godinu dana

40 sati tjedno

– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto KUHARA/ICE su prema članku 8.stavak 1. točka 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) – SREDNJA STRUČNA SPREMA -KUHAR

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  2. presliku domovnice
  3. radni životopis
  4. potvrdu o nekažnjavanju
  5. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić  Spužvica, Put Luke 2B, 22240 Tisno, u roku od 7 dana od dana objave natječaja.  Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Predsjed. Upravnog Vijeća:    Karlo Klarin