Dječji vrtić Spužvica
Put Luke 2B
22240 Tisno
Klasa: 112-01/22-01/01
Ur.broj: 2182/1-12/5-01-22-1
Tisno, 5. siječnja 2022. godine

Sukladno Natječaju za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece za 10 izvršitelja/icu na određeno puno radno vrijeme, na rad za provedbu projekta „Nek val okupa žal“ broj: UP.02.2.2.16.0078 – Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za smjenski rad u dječjem vrtiću, objavljenom dana 10. 12. 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici www.djecjivrticspuzvica-tisno.hr i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno, Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 05.01.2022. godine, objavljuje

POZIV
NA INTERVJU
(PRETHODNA PROVJERA SPOSOBNOSTI KANDIDATA)

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da intervju za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece, mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će biti obaviješteni o terminu održavanja intervjua iz točke 3. ovog Poziva putem elektroničke pošte svoga e-maila kojeg su naveli u natječajnoj dokumentaciji.
 2. Podnositelji nepotpunih ili nepravodobnih prijava na natječaj ne smatraju se kandidatima na natječaj.
  Pisana obavijest dostaviti će se kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata putem intervjua.
 3. Intervju će se održati u Dječjem vrtiću Spužvica, Tisno, Put Luke 2B, 22240 Tisno, dana 11.01.2022. godine (utorak) s početkom u 16:30 sati.
 4. Ne postoji mogućnost naknadnog intervjua, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da intervjuu pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u terminu navedenim pod točkom 3. ovog Poziva, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
 5. Pravila prethodne provjere sposobnosti kandidata
  Na intervjuu je potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta.
  Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob.
  Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 20, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 20, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale).
  Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 7,50 ili 7,52 se zaokružuje na 8 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 7,49 zaokružuje se na 7 bodova).

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad, odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Nakon provedene prethodne provjere sposobnosti kandidata putem intervjua povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema broju ostvarenih bodova.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Predsjednik povjerenstva
Kornelija Barišić

Dostaviti:

 1. Web stranica vrtića,
 2. Članovima povjerenstva (x3),
 3. Oglasna ploča vrtića.