Na temelju članka 43.Statuta Dječjeg vrtića Spužvica Tisno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno na svojoj 13. sjednici održanoj 29. travnja 2019. godine, donosi

O D L U K U
o objavljivanju oglasa za upis djece
za 2019./2020. pedagošku godinu

Prijave za UPIS djece u Dječji vrtić Spužvica za pedagošku 2019./2020. g. provode se:
od 08. svibnja do 24. svibnja 2019. godine.

 

1. VRSTE PROGRAMA

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

I. Redoviti cjelodnevni 10 satni program u jasličkoj odgojnoj skupini (za djecu od navršene 1. godine života do 3. godine života),

II. Redoviti cjelodnevni 10 satni program u vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u školu),

III. Redoviti poludnevni 5,5 satni program (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u školu.),

 

2. UVJETI UPISA

Dokumentacija za upis:

1. Popunjenu i potpisanu prijavu – upitnik za upis (dobiva se u dječjim vrtićima),
2. Rodni list djeteta (preslika) i OIB djeteta , 3. Uvjerenja MUP-a o prebivalištu djeteta,
4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (izdaje pedijatar ili liječnik obiteljske medicine),
6. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu,
7. Za dijete oba zaposlena roditelja – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice),
8. Rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust tj. dokaz o povratku na posao do 31. 08. tekuće godine (za roditelje koji ga koriste).

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

1. Za dijete invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
2. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice) , dokaz o skrbništvu (presuda)
3. Za dijete koje živi samo s jednim, samohranim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice), dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju roditelja
4. Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece – rodni list za svako dijete,
5. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i status djeteta,
6. Za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju,
7. Za djecu u udomiteljskim obiteljima – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o
smještaju djeteta.

 

3. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Temeljem Pravilnika i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Spužvica“, koju je donijelo Upravno vijeće na sjedini održanoj 17.prosinca 2017. godine.

Prednost pri upisu u slučaju da sva djeca ne mogu biti upisana ostvaruju djeca prema sljedećem redu prvenstva:
1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
2. Djeca s teškoćama u razvoju ( uz predočenje nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb. )
3. Djeca bez oba roditelja
4. Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata.
5. Djeca čija su oba roditelja zaposlena ili samohranog zaposlenog roditelja
6. Djeca u udomiteljskim obiteljima
7. Djeca čija su oba roditelja na redovnom školovanju
8. Djeca iz obitelji u kojoj postoje teži oblici socijalne patologije
9. Teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja djeteta
10. Dijete čiji je jedan roditelj redovni student ili učenik, drugi je zaposlen
11. Djeca iz obitelji koji žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima
12. Djeca iz obitelji sa troje ili više djece
13. Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen
14. Djeca iz dvojezičnih obitelji
15. Djeca samohranih roditelja ( nezaposlenih )
16. Djeca korisnika pomoći za uzdržavanje
17. Dijete čiji je brat sestra već upisan u traženu ustanovu.

 

4. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Prijave za upis djece provode se u matičnom vrtiću Spužvica, Put Luke 2B, Tisno.

N a p o m e n a :
Prijave za upis možete dobiti u svim područnim objektima od odgojiteljica.
Prijava se predaje isključivo u centralni vrtić Spužvica u računovodstvo, svakim radnim danom od 08.00 – 12.00 sati. Na prijavi imate mogućnost odabira odgovarajućeg područnog odjela prema redu osobnog prioriteta.

Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine.

Povjerenstvo za upis djece je obvezno u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis vrtića objaviti odluku o rezultatima upisa.
S rezultatima upisa Povjerenstvo će upoznati Upravno vijeće i osnivača vrtića.
Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji/ce zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči centralnog vrtića. Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.
Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.
Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.
Na temelju konačne liste djeca se primaju u vrtić.
Dijete ne može početi pohađati vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga vrtića.
Povjerenstvo za upis djece konačnu listu djece dostavlja Upravnom vijeću Ustanove.
Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće.

REZULTATI UPISA djece objavljuju se na oglasnoj ploči centralnog vrtića i područnih objekata.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „Spužvica“
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Karlo Klarin