Na temelju članka 7. i 8. Pravilnika o radu (KLASA: 112-01/20-001/01 URBROJ: 2182/1-12/5-5) Dječjeg vrtića Spužvica, te članka 26. stavka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22) , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica Tisno, na 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2023. godine, objavljuje 

Natječaj
za radno mjesto

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

– 1 izvršitelj/ica za rad s djecom rane dobi na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)za provedbu projekta „Nek val okupa žal“ broj: UP.02.2.2.16.0078- nastavak unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

UVJETI:

 • Viša medicinska sestra
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Kandidati na natječaj su dužni priložiti  slijedeće:

 1. prijava na natječaj,
 2. životopis,
 3. dokaz o državljanstvu (domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 4. dokaz o stručnoj spremi (diploma, svjedodžba ili potvrda),
 5. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (Potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja),
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja),                   
 8. liječnička potvrda ili liječnička svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (liječnik opće prakse),
 9. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22).

Navedeni dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike.

Izabrani kandidat pozvat će se u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, da dostavi:

 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti od ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada, i
 • potvrdu bivšeg poslodavca da protiv kandidata nije izrečena zabrana rada ili da mu radni odnos nije prestao zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece (članak 25. stavak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, „Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19,57/22).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22).

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, a dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) dužan je dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, a dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je dostaviti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je dostaviti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat se smatra suglasan da se njegovo ime i prezime objavi u pozivu na održavanje prethodne provjere sposobnosti.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Podnositelji prijava koji podnose nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno.

Natječajni postupak obvezno obuhvaća prethodno provjeravanje sposobnosti kandidata putem intervjua. 

Na prethodnu provjeru sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Prethodno provjeravanje sposobnosti kandidata putem intervjua obavlja tročlano povjerenstvo imenovano od strane ravnateljice vrtića.

Intervju se provodi osobnim razgovorom povjerenstva sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob, a utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad, odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. 

Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 20, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 20, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale).

Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 7,50 ili 7,52 se zaokružuje na 8 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 7,49 zaokružuje se na 7 bodova).

Nakon provedene prethodne provjere sposobnosti kandidata putem intervjua, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova.

Na oglasnoj ploči Vrtića i web stranici vrtića www.djecjivrticsuzvica-tisno.hr biti će objavljen Poziv na održavanje prethodne provjere sposobnosti kandidata putem intervjua najmanje 3 dana prije održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidata.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata putem intervjua, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja.

Prijava na natječaj se podnosi na adresu: Dječji vrtić Spužvica, Put Luke 2 b, 22240 Tisno, s naznakom: „Prijava na natječaj – zdravstvena voditeljica za provedbu projekta „Nek val okupa žal“

Ovaj natječaj biti će objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Tisno, 31. siječanj 2023.godine

Upravno vijeće

Dječjeg vrtića Spužvica Tisno

Predsjednik

Nikša Pirjak

    Dostaviti:

1. Hrvatski zavod za zapošljavanje,

2. Oglasna ploča vrtića i web-stranica,

3. Arhiva.