Na temelju članka 24., 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno na 3. sjednici održanoj dana 09. listopada 2019. godine, donosi slijedeću

Odluku

o objavi natječaja

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić „Spužvica“ Tisno

za radno mjesto:

 1. Odgojitelj predškolske djece
 2. 1 (jedan) izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • Odgojitelj/ica predškolske djece, VŠS;
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine (baccalaureus,  baccalaurea);
 • Utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • Da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12 i 120/12).

U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja), radno mjesto na koje se prijavljuju, te slijedeće priloge:

 • Životopis,
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Dokaz o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Dječji vrtić „Spužvica“ Tisno, Put Luke 2 B, 22240 Tisno, (za stručno osposobljavanje),u roku od osam dana od dana objave Natječaja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 40 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno

Klasa: 601-05/19-01/03/3

Ur.broj: 2182/1-12/5-5/19-3

Tisno, 09.10.2019.

Upravno vijeće

Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno

Predsjednik

Karlo Klarin