Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97 , 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA „SPUŽVICA“, Tisno, raspisuje dana 28.11.2019.godine

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

  1. ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

• 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

      Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97) , Pravilniku o radu Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

  • Životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi -izvornik ili preslika
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz daje oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
  • Dokaz da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine , broj 10/97, 107/07 i 94/13) ne starije od 8 dana od dana objave ovog natječaja, i to :

                uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

                uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starija od 30 dana

Navedeni dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova , NN 82/08, 69/17)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje ravnateljica vrtića.

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: otvara pristigle prijave na natječaj , utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem , kandidate s liste po0ziva na razgovor, provodi postupak razgovora s kandidatima, te na koncu podnosi pisano izvješće o provedenom postupku ravnateljici vrtića.

Natječajni postupak obvezno obuhvaća razgovor s kandidatima.

Razgovor će se obaviti samom s kandidatima, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora sa kandidatima objaviti će se u roku od pet dana , nakon isteka roka za primanje prijava , oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Spušvica.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SPUŽVICA“, Tisno , Put Luke 2 B,  UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA, s naznakom: „natječaj za odgojitelja na određeno radno vrijeme – NE OTVARATI“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

KARLO KLARIN