Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97 , 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA „SPUŽVICA“, Tisno, raspisuje dana 10.06.2019.godine
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta
1. ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
• 3 (TRI) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97) , Pravilniku o radu Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno
Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:
– Životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi -izvornik ili preslika
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz daje oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starija od 30 dana
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova , NN 82/08, 69/17)
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ „SPUŽVICA“, Tisno , Put Luke 2 B, UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA, s naznakom: „natječaj za odgojitelja na neodređeno radno vrijeme – NE OTVARATI“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

KARLO KLARIN