Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97 , 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA „SPUŽVICA“, Tisno, raspisuje dana 24.12.2020..godine
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

 1. ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
  • 2 (dva) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
  Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97) , Pravilniku o radu Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno
  Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:
 • Životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi -izvornik ili preslika
 • Dokaz da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine , broj 10/97, 107/07 i 94/13) ne starije od 8 dana od dana objave ovog natječaja, i to :
  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starija od 30 dana
  Navedeni dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike.
  Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova , NN 82/08, 69/17)
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
  Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje ravnateljica vrtića.
  Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: otvara pristigle prijave na natječaj , utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem , kandidate s liste poziva na razgovor, provodi postupak razgovora s kandidatima, te na koncu podnosi pisano izvješće o provedenom postupku ravnateljici vrtića.
  Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja. Na oglasnoj ploči Vrtića i web stranici www.djecjivrticspuzvica-tisno.hr biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua, te ostale informacije o natječajnom postupku, te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja.
  Natječajni postupak obvezno obuhvaća razgovor s kandidatima.
  Razgovor će se obaviti samom s kandidatima, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  Vrijeme i mjesto održavanja razgovora sa kandidatima objaviti će se u roku od pet dana , nakon isteka roka za primanje prijava , oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Spužvica.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ „SPUŽVICA“, Tisno , Put Luke 2 B, UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA, s naznakom: „natječaj za odgojitelja na određeno radno vrijeme – NE OTVARATI“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

KARLO KLARIN