Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97 , 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA „SPUŽVICA“, Tisno, raspisuje dana 20.08.2019.godine

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

  1. ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

• 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

      Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97) , Pravilniku o radu Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

  • Životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi -izvornik ili preslika
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz daje oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne starija od 30 dana

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova , NN 82/08, 69/17)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SPUŽVICA“, Tisno , Put Luke 2 B,  UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA, s naznakom: „natječaj za odgojitelja na određeno radno vrijeme – NE OTVARATI“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

KARLO KLARIN