o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97 , 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA „SPUŽVICA“, Tisno, raspisuje dana 06.05.2020.godine

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

  1. KUĆNI MAJSTOR

• 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

      Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97) , Pravilniku o radu Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

1. prijava na natječaj,

 2. životopis,

 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),

 4. dokaz o srednjoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ),

 5. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja), i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja),

7. liječnička potvrda ili liječnička svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (liječnik opće prakse),

8. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova , NN 82/08, 69/17)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Nakon završetka natječaja, osobe koje zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvane na pismenu provjeru znanja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj je dužan/a priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici internetske stranice Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Podnositelji prijava koji podnose nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima na natječaj.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pismeno. Natječajni postupak obvezno obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja. Na oglasnoj ploči Vrtića i web stranici www.djecjivrticspuzvica-tisno.hr  biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua, te ostale informacije o natječajnom postupku, te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SPUŽVICA“, Tisno , Put Luke 2 B,  UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA, s naznakom: „natječaj za kućnog majstora na neodređeno radno vrijeme – NE OTVARATI“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

KARLO KLARIN