Upravno vijeće Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno na temelju članka  50. Statuta Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno, KLASA:012-03/19-01/01, URBROJ:2182/1-12/5-5-19-1, od 19. kolovoza 2019 godine, te članka 3, članka 5 i članka 6 Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica, Tisno, KLASA:601-01/18-6.V/26, URBROJ:2182/05-01/18-6.V/26 od 2. travnja 2018. godine ( u daljnjem tekstu Pravilnik o upisu djece), na 8.sjednici za pedagošku godinu 2019./2020. godinu, održanu dana 16. lipnja 2020. godine, donosi:

ODLUKU O UPISU DJECE

 U PEDAGOŠKU  2020./2021. GODINU

Članak 1:

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog Javnog poziva za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno radi popunjavanja mjesta koja su se oslobodila za pedagošku godinu 2020./2021., a na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Spužvica, Tisno, od 05. svibnja 2020. godine, vrši se upis djece u pedagošku godinu 2020./2021. Upis se vrši na temelju predloženih lista za upis djece od strane Komisije za upis djece. Na temelju predloženih liste utvrđuje se lista djece koja su   upisna u pedagošku godinu 2020./2021.

Djeca upisana u Područni vrtić Ribica Jezera, krenuti će nakon otvaranja novog vrtića u Jezerima.

Liste upisane djece možete preuzeti u privitku.