Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97 , 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA „SPUŽVICA“, Tisno, raspisuje dana 14.07.2020.godine
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

  1. DOMAĆICA
    • 3 (tri) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

  • domaćice,
  • srednja stručna sprema,
  • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  • da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Pravilniku o radu Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno.

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili preslika,
• uvjerenje o nekažnjavanju kaznenog i prekršajnog suda (ne starije od 6 mjeseci) i
• dokaz o hrvatskom državljanstvu

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova , NN 82/08, 69/17)
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ „SPUŽVICA“, Tisno , Put Luke 2 B, UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA, s naznakom: „natječaj za domaćicu na određeno radno vrijeme – NE OTVARATI“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

KARLO KLARIN